ارتباط با معاونت

شهرکرد، خیابان شریعتی، نبش کوچه 17 ، جهاد دانشگاهی، معاونت پژوهشی
33349011 - 038